Taisyklės ir privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su www.biyoma.lt taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.biyoma.lt elektroninėje parduotuvėje (www.biyoma.lt) susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetiniame prekybos centre www.biyoma.lt, laikoma slapta ir neviešinama.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.biyoma.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.biyoma.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5. Pirkėjas turi teisę nesutikti gauti www.biyoma.lt naujienlaiškių arba bet kada nutraukti jų prenumeratą www.biyoma.lt puslapyje skiltyje “Mano paskyra” – prenumerata.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1., 7.2.2., 7.2.4. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš 8-nių žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB SEB bankas; Revolut; AS Luminor bankas; UAB Medicinos bankas; AB Šiaulių bankas; AS Citadele bankas;. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Bankiniai mokėjimai www.biyoma.lt elektroninėje parduotuvėje vykdomi per www.paysera.lt elektroninių mokėjimų sistemą.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į www.biyoma.lt atsiskaitojąmą banko sąskaitą.

7.2.3. Apmokėjimas grynais arba mokėjimo kortele prekes atvežusiam kurjeriui.

7.2.4. Apmokėjimas per PaySera elektroninę mokėjimų sistemą.

7.2.5. Apmokėjimas per Maxima Lietuva mokėjimų terminalą.

7.2.6. Apmokėjimas elektroniniu būdu su mokėjimo kortele.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. ir 7.2.4. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

8.8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama www.biyoma.lt elektroninės parduotuvės internetiniame puslapyje (žiūr. “Pristatymas ir grąžinimas”).

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos www.biyoma.lt elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

9.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.biyoma.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Sąvokos

12.1. Administratorius – www.biyoma.lt el. parduotuvę aptarnaujantis personalas.

12.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

12.3. Asmens duomenų valdytojas – UAB BIYOMA.

12.4. Paskyra – tai prisijungimo prie www.biyoma.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką www.biyoma.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

12.5. Paslaugos – visos www.biyoma.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių www.biyoma.lt, pardavimą.

12.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.

12.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis www.biyoma.lt sistemoje bei savo Paskyroje.

12.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio www.biyoma.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie www.biyoma.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

12.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo www.biyoma.lt taisyklės.

12.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

12.11. www.biyoma.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.www.biyoma.lt, valdoma UAB BIYOMA – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 304861419, adresas korespondencijai – A. Tumėno g. 4, 6th FLOOR, EAST ENTRY, Lietuva – duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale); ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau – UAB BIYOMA.

12.12. www.biyoma.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas www.biyoma.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.

12.13. www.biyoma.lt paskyros – tai www.biyoma.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose www.biyoma.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

14. Bendrosios privatumo politikos nuostatos

Mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą ir garantuojame aukštą aptarnavimo kokybę. Jūsų pateiktos informacijos neperduodame ir neparduodame trečiosioms šalims. Mums svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas www.biyoma.lt el.parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, www.biyoma.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

UAB BIYOMA veikla internete atitinka Europos sąjungos teisės aktų (ES direktyvos 95/46/EC, 2002/58/EC ir Tarptautinių susitarimų ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ir šalies vidaus įstatymų reikalavimus. Ši privatumo politika taikoma tai informacijai, kurią www.biyoma.lt gauna kliento apsilankymo svetainėje metu.

Visi Jūsų pateikti duomenys reikalingi registracijai/užsakymo vykdymui: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas – mūsų duomenų bazėje tvarkomi pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMĄ, 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374, Vilnius. Internetinė prieiga: http://bit.ly/2rHxg2f

Jūsų apsilankymo www.biyoma.lt svetainėje metu pagrindinė ne asmeninė informacija (apsilankymų skaičius, paieškos raktiniai žodžiai, vidutinis svetainėje praleistas laikas, aplankyti puslapiai) yra įrašoma automatiškai (tai nepriklauso nuo registracijos). Ši informacija yra naudojama svetainės prieinamumui stebėti ir turiniui bei funkcionalumui gerinti. Jūsų duomenys nėra naudojami jokiems kitiems tikslams ar perduodami/parduodami tretiesiems asmenims.

15. Privatumo politika

15.1. www.biyoma.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.

15.2. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.biyoma.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis www.biyoma.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo www.biyoma.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

15.3. www.biyoma.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta www.biyoma.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie www.biyoma.lt.

15.4. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą www.biyoma.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

15.5. Asmens kodą www.biyoma.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako www.biyoma.lt ar www.biyoma.lt partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą.

15.6. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros www.biyoma.lt bei kreiptis į www.biyoma.lt el. paštu [email protected] dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

15.7. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš www.biyoma.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios www.biyoma.lt ir Paskyros lange „Mano Paskyra“, skyriuje „Mano duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. paštu“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] arba skambinti bendruoju UAB BIYOMA klientų konsultavimo telefonu +37065034789 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje

15.8. www.biyoma.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.biyoma.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). www.biyoma.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi www.biyoma.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

15.9. www.biyoma.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per www.biyoma.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.10. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą www.biyoma.lt raštu, susipažinti su www.biyoma.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą UAB BIYOMA raštu svetainėje nurodytais rekvizitais arba elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +37065034789, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.biyoma.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

15.11. 15.10 p. išvardintais atitinkamais atvejais www.biyoma.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

15.12. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

15.13. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.biyoma.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti www.biyoma.lt Partneriams.

15.14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

15.15. www.biyoma.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.biyoma.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

15.16. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu www.biyoma.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu www.biyoma.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus www.biyoma.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

15.17. www.biyoma.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys www.biyoma.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

15.18. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.biyoma.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti UAB BIYOMA svetainėje nurodytais rekvizitais.

15.19. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus www.biyoma.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

15.20. Jeigu www.biyoma.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

15.21. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės www.biyoma.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie www.biyoma.lt, gali būti įrašyti Slapukai.

15.22. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.biyoma.lt funkcijos jam gali neveikti.

15.23. www.biyoma.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis www.biyoma.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. www.biyoma.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų,
tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie www.biyoma.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų www.biyoma.lt Partnerį.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2021 m. sausio 17 d. Bet kokie privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi www.biyoma.lt internetinėje svetainėje.

16.2. Visais rūpimais klausimais, susijusiais su pirkimu internetinėje parduotuvėje, rašykite el. paštu [email protected] arba skambinkite telefonu +37065034789 (konsultacijos darbo dienomis nuo 12:00 iki 17:00 val.).

16.3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

16.4. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

16.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Ačiū už pasitikėjimą, palaikymą ir lojalumą!

Pagarbiai,
UAB BIYOMA komanda.